Do gory

 Na czym polega postępowanie kompensacyjne?
23/07/2022

Na czym polega postępowanie kompensacyjne?

By

Żeby umożliwić lepszy nadzór nad jakością powietrza i jego poprawę, w 2014 roku do polskiego porządku prawnego wprowadzono nowe narzędzie – postępowanie kompensacyjne. Czym ono właściwie jest? Na czym polega i jakich podmiotów może dotyczyć?

Postępowanie kompensacyjne – co to? Kiedy ma zastosowanie i kogo obowiązuje?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska każdego roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu. Ma na to czas do 30 kwietnia. Jeśli w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzi, że doszło do przekroczenia dopuszczalnych wartości, wydanie pozwolenia na emisję dla nowej (albo istotnie zmienianej instalacji) jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu postępowania kompensacyjnego.

reklama

W swoim założeniu postępowanie kompensacyjne ma umożliwiać rozwój biznesu na danym obszarze przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłej poprawy jakości powietrza. Celowi temu służy obowiązek redukcji emisji z innej instalacji albo ze źródeł spalania wykorzystywanych przez osoby prywatne. Zgodnie z wymaganiami, redukcja ta ma wynosić 130 proc. emisji planowanej. Jak to wygląda w praktyce?

Jeżeli prowadzący instalację chce emitować dodatkowe 100 kg pyłu PM2.5, najpierw musi zredukować 130 kg danej substancji z innych źródeł znajdujących się na terenie gminy, ewentualnie na terenie gminy sąsiedniej, jeżeli organ wyrazi na to zgodę.

Warto nadmienić, że ustawodawca nie precyzuje pojęcia gminy sąsiadującej. W tym przypadku niekoniecznie musi być to obszar bezpośrednio graniczący z daną gminą. Dlaczego? Sposób rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza jest złożony i wpływa na niego wiele czynników, np. rozkład róży wiatrów.

W efekcie przekroczenie dopuszczalnych w danej gminie norm może być spowodowane eksploatacją instalacji w gminie, która nie sąsiaduje z nią bezpośrednio. W takim przypadku organ prowadzący ocenia, czy wyrazić zgodę na dokonanie redukcji ze źródeł znajdującej się w innej gminie. Swoją decyzję poprzedza wnikliwą analizą.

Pozwolenie na emisję z przeprowadzeniem postępowania kompensacyjnego – kto jest jego uczestnikiem?

Żeby złożyć wniosek o pozwolenie na emisję z przeprowadzeniem postępowania kompensacyjnego, prowadzący instalację musi do niego załączyć zgodę uczestników na dokonanie redukcji z wykorzystywanych przez nich źródeł. Uczestnikiem może być:

  • inny podmiot prowadzący instalację,
  • osoby fizyczne, które zgodziły się zlikwidować źródło spalania paliw stałych.

W pierwszym przypadku dochodzi do zmiany pozwolenia dla instalacji, a w drugim wnioskodawca finansuje likwidację kotła u mieszkańców.

Pozwolenie wydane z przeprowadzeniem postępowania kompensacyjnego – kiedy staje się wykonalne?

Żeby pozwolenie na emisję z przeprowadzeniem postępowania kompensacyjnego stało się wykonalne, muszą zostać spełnione warunki zawarte w art. 229 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Jeśli uczestnikiem postępowania:

  • był inny podmiot prowadzący instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów – pozwolenie na emisję z przeprowadzeniem postępowania kompensacyjnego staje się wykonalne, gdy decyzje redukujące emisje z tej instalacji staną się ostateczne. O zmianę postępowania może ubiegać się beneficjent,
  • była osoba fizyczna – pozwolenie staje się wykonalne po uzyskaniu od prezydenta miasta, burmistrza lub wójta zaświadczenia, które potwierdzi redukcję emisji substancji. Zaświadczenie wydaje się na wniosek podmiotu, który planuje budowę instalacji.

Idea postępowania kompensacyjnego wydaje się słuszna. Z jednej strony umożliwia bowiem rozwój biznesu. Z drugiej sprzyja poprawie jakości powietrza. Dla przedsiębiorcy oznacza jednak dodatkowe obciążenie, które wymaga uwzględnienia w budżecie i harmonogramie inwestycji. Jeżeli nie wiesz, jak dopełnić wymaganych formalności lub wypełnić wniosek, skorzystaj z usług firmy oferującej konsulting środowiskowy. Rozwieje ona wszystkie Twoje wątpliwości.

źródło: https://www.ekomeritum.pl/

Prev Post

Za co wyszukiwarka Google karze strony internetowe?

Next Post

Czym są spory sądowe?

post-bars

Podobne