Do gory

 Czym są spory sądowe?
23/07/2022

Czym są spory sądowe?

By

Spory sądowe to inaczej postępowania, które toczą się przed niezawisłym i niezależnym organem – sądem. Są one prowadzone w oparciu o przepisy prawa karnego, cywilnego lub administracyjnego. Ich przedmiotem może być dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, a także kwestia odpowiedzialności karnej – jej ustalenia i wymierzenia. Reprezentowaniem klienta w sporach sądowych zajmują się profesjonalni pełnomocnicy.

Kiedy powstaje spór sądowy?

W wielu przypadkach spory sądowe są nieuchronne i wymagają wsparcia profesjonalnego pełnomocnika, czyli adwokata lub radcy prawnego. Dotyczą one zarówno spraw cywilnych, administracyjnych jak i karnych. Co do zasady spór sądowy jest konfliktem pomiędzy stronami. Są one reprezentowane przez adwokata lub radcę prawnego i stają przed sądem albo instytucją administracyjną. Spór sądowy może dotyczyć różnej liczby osób fizycznych lub prawnych, w zależności od tego, jakiej sprawy dotyczy dany spór. W potocznym rozumieniu spory sądowe to procesy, w których biorą udział co najmniej dwie strony. Należy pamiętać, że nie wszystkie postępowania sądowe można określić mianem sporu sądowego. Ten ostatni termin uwarunkowany jest przede wszystkim brakiem polubownego załatwienia sprawy. Osoby biorące udział w sporze sądowym nie są w stanie dojść do porozumienia ani na drodze mediacji, ani też za pomocą innych środków prawnych, dlatego rozwiązanie konfliktu pomiędzy dwiema stronami odbywa się z udziałem organu sądowego. Ma on za zadanie rozstrzygnąć powstały konflikt na rzecz jednej z występujących w sporze stron.

reklama

Istota sporu sądowego

W trakcie przygotowania do sporu sądowego należy pamiętać, że opiera się on na sprzecznych stanowiskach dwóch lub kilku stron, będących względem siebie w opozycji. Osoby reprezentują sprzeczne roszczenia i nie mogą osiągnąć porozumienia. Wówczas muszą poprosić o wsparcie organu sądowego. Sąd czuwa nad przebiegiem sporu sądowego, prowadzi przewód sądowy, wysłuchuje stron, analizuje argumenty, waży ich racje i w końcu rozstrzyga spór. Tego typu działanie jest realizowane za pomocą wydanego przez sąd wyroku. Wówczas spór sądowy zostaje rozwiązany na korzyść lub niekorzyść jednej ze stron. Oznacza to, że w sporze sądowym pojawia się zarówno strona wygrana, jak i przegrana. Spory sądowe wymagają odpowiedniego przygotowania. W trakcie procesu należy przestrzegać wszystkich przepisów proceduralnych związanych z charakterem danego sporu. W przypadku sporów sądowych dotyczących prawa cywilnego postępowanie różni się od tego mającego charakter karny. Rozstrzygnięcie sporu sądowego wymaga wydania prawomocnego orzeczenia sądu. Od wyroku można się odwołać.

Źródła sporów sądowych

Spór sądowy może mieć różne źródła, dotyczące konfliktów na drodze cywilnej, karnej lub administracyjnej. Osoby będące stronami sporu mogą zwrócić się o pomoc do adwokata albo radcy prawnego. Coraz więcej sporów sądowych dotyczy spraw majątkowych, prawa budowlanego i nieruchomości, a także wypłaty odszkodowania, należności lub spraw rozwodowych. Spory sądowe mogą dotyczyć również przedsiębiorców i instytucji. Wówczas stronami konfliktu mogą być wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek cywilnych, jawnych, a także komandytowych. W obecnych czasach coraz więcej pracowników decyduje się na wejście na drogę sądową wobec swoich pracodawców. Powstały w ten sposób spór sądowy na płaszczyźnie pracownik – pracodawca obejmuje niewywiązywanie się drugiej ze stron z treści zawartej umowy o pracę lub innych obowiązków narzuconych przez Kodeks pracy. Wielu pracowników toczy spory sądowe ze swoimi dotychczasowymi pracodawcami o wypłatę należnego wynagrodzenia, zarówno tego w wymiarze podstawowym, jak i dodatkowego, obejmującego pracę w nadliczbowych godzinach albo odbywanie delegacji lub wyjazdów służbowych.

Każdy spór sądowy wymaga rzetelnego przygotowania się każdej ze stron. Nieodzowne w tym zakresie jest wsparcie doświadczonej kancelarii prawnej. Przy jej pomocy można uzyskać nie tylko fachową poradę, ale również przygotować się do uzyskania zadowalającego rozwiązania konfliktu sądowego. 

źródła: Sawickiwspolnicy.pl

Prev Post

Na czym polega postępowanie kompensacyjne?

Next Post

Zalety wczesnej rehabilitacji – dlaczego nie warto z nią zwlekać?

post-bars

Podobne